atia ubuntu.lt

G
 • 3
 • 16 Sau '19

Sveiki,

Nusprendžiau nebedalyvauti ubuntu.lt veikloje.

Noriu, kad būtų paisoma ES (Europos Sąjungoje) galiojančios teisės “būti ištrintam (žr. #65)” ir 2019-01-31 būtų negrįžtamai pašalinti visi duomenys, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su mano pseudonimu ir/ar asmeniu (įskaitant šį įrašą).

K
 • 17 Sau '19

@Ghost sakė:
Sveiki,

Nusprendžiau nebedalyvauti ubuntu.lt veikloje.

Noriu, kad būtų paisoma ES (Europos Sąjungoje) galiojančios teisės “būti ištrintam (žr. #65)” ir 2019-01-31 būtų negrįžtamai pašalinti visi duomenys, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su mano pseudonimu ir/ar asmeniu (įskaitant šį įrašą).

Ar FB irgi išsitrynei paskyrą galutinai, kad nebūtų pažeidžiamos tavo teisės?

T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 1
 • 17 Sau '19

Ne visi, o asmens duomenys.

vardas, pavardė
asmens kodas
parašas
pirštų atspaudai
asmeninė nuotrauka
gyvenamosios vietos adresas
ankstesnis gyvenamosios vietos adresas
mamos mergautinė pavardė
darbovietės pavadinimas
telefono numeris
...

Manau tokiu atveju reikia elgtis kaip Github, pasalinama asmenine informacija ir visa kita paliekama po "vartotoju Ghost". Toks pastebejimas, kodel ubuntu.lt nera copyright header?

G
 • 2
 • 18 Sau '19

@Techtronic sakė:
Manau tokiu atveju reikia elgtis kaip Github, pasalinama asmenine informacija ir visa kita paliekama po "vartotoju Ghost". Toks pastebejimas, kodel ubuntu.lt nera copyright header?

GitHub pažymi naudotoją Ghost bei palieka esamus duomenis šiam nepareiškus noro, kad duomenys būtų pašalinti, t.y. kai naudotojas pats savo noru ištrina paskyra. Šiuo atveju, aš prašau ubuntu.lt įstatymų numatyta tvarka pašalinti mano paskyrą ir su manimi susijusius duomenis.

Pasikartosiu, kad daugiau neiškraipytumėte žodžių:

negrįžtamai pašalinti visi duomenys, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su mano pseudonimu ir/ar asmeniu.

Visi” paryškinta ne šiaip sau, nes prašau sunaikinti visus ubuntu.lt valdomus duomenis, kurie tiesiogiai ir netiesiogai gali būti susieti su mano pseudonimu ir/ar asmeniu. Tai reiškia, kad būtų pašalinta mano paskyra, kartu su joje esančia asmenine informacija, o taip pat, visi mano sukurti įrašai bei asmeninės žinutės.

Savo prašymą, kaip jau minėjau, grindžiu 65 straipsniu iš EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679.

Tarp keletos kitų 65 straipsnyje minimų nuostatų, savo prašymą grindžiu sekančiomis duomenų subjekto teisėmis:

... asmens duomenys būtų ištrinti ir toliau nebetvarkomi, ... kai duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, ...

Kad visiems būtų patogiau, žemiau pateikiu 65 staripsnio formuluotę:

(65)

duomenų subjektas turėtų turėti teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir teisę būti pamirštam, kai tokių duomenų saugojimas pažeidžia šį reglamentą arba Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui. Visų pirma duomenų subjektas turėtų turėti teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai asmens duomenų nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai jo asmens duomenų tvarkymas dėl kitų priežasčių neatitinka šio reglamento. Ta teisė ypač svarbi tais atvejais, kai duomenų subjektas savo sutikimą išreiškė būdamas vaikas ir nevisiškai suvokdamas su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, o vėliau nori, kad tokie – ypač internete saugomi – asmens duomenys būtų pašalinti. Duomenų subjektas turėtų galėti naudotis ta teise, nepaisant to, kad jis nebėra vaikas. Tačiau turėtų būti teisėta toliau saugoti asmens duomenis, jei tai būtina naudojimosi teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 2
 • 18 Sau '19

OK, pasalinsiu tavo asmens duomenys, tik nurodyk kur jie yra :)

Pasikartosiu dar karta ir as. Mes galime pasalinti tik ta informacija, kuri traktuojama kaip tavo asmens duomenys, arba duomenys pagal kuriuos galima atskleisti tavo tapatybe.

1) *asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

T
Techtronic
Mindaugas N.
 • 2
 • 18 Sau '19

Tavo noru, salinu tavo asmens duomenis is sistemos. Jeigu manai, jog jos dar liko kur nors is tavo parasytu komentaru, gali susisiekti su manim (adresu admin at posix dot lt) arba @sirex.

73!

S
 • 19 Sau '19

Pašalinau visus naudotojo apie kurį eina kalba paminėjimus.

Kaip tai padariau:

Pirmiausiai visoje duomenų bzėje paieškojau, kokiose lentelėse ir lentelės
stulpeliuose yra paminėtas naudotojo vardas:

import re
import gzip
import collections

keyword = 'username'
table = None
cols = []
result = collections.defaultdict(lambda: {'nrows': 0, 'ntimes': 0})

with gzip.open('ubuntu_lt-201901191233.sql.gz') as f:
  for line in f:

    line = line.decode()
    if line.startswith('COPY'):
      if result:
        print(table)
        for i, r in result.items():
          print(f" {cols[i]:<20} {r['nrows']:>5} {r['ntimes']:>5}")
        print()
      table = re.sub(r'^public\.', '', line.split()[1])
      cols = re.search(r'\((.*)\)', line).group(1).split(', ')
      result = collections.defaultdict(lambda: {'nrows': 0, 'ntimes': 0})
    else:
      for i, v in enumerate(line.split('\t')):
        found = re.findall(r'\b%s\b' % keyword, v, re.I)
        if found:
          result[i]['nrows'] += 1 if found else 0
          result[i]['ntimes'] += len(found)
  print('done.')

Rezultatas:

spirit_comment_comment
 comment        378  492
 comment_html      380  828

spirit_comment_history_commenthistory
 comment_html      98  229

spirit_user_userprofile
 slug           1   1

done.

Tada paleidau tokias užklausas:

UPDATE spirit_comment_comment
SET comment=regexp_replace(comment, '\musername\M', 'Ghost', 'ig'),
  comment_html=regexp_replace(comment_html, '\musername\M', 'Ghost', 'ig')
WHERE comment ~* '\musername\M' OR comment_html ~* '\musername\M';

UPDATE spirit_comment_history_commenthistory
SET comment_html=regexp_replace(comment_html, '\musername\M', 'Ghost', 'ig')
WHERE comment_html ~* '\musername\M';

UPDATE spirit_user_userprofile
SET slug = 'ghost',
  last_ip = NULL
WHERE slug = 'username';

Manau, naudotojas yra pakankamai anonimizuotas?